Alabama 123
Arizona 6
Arkansas 4
California 3
Colorado 2
Connecticut 2
Florida 4
Georgia 5
Illinois 1
Kansas 1
Louisiana 2
Mississippi 3
Oklahoma 2
Texas 3
Washington DC 1